VARAUSEHDOT

1 Ajanvarauksen peruuttaminen

Mikäli asiakas  ei peru sovittua tapaamista, hieronta -tai valmennusaikaa 24 tunnin kuluessa sovitusta ajasta, katsotaan kyseinen aika käytetyksi, ja se veloitetaan hinnaston mukaisesti. Mikäli aika perutaan  24 tunnin sisällä, ajasta veloitetaan puolet.

Varausehdot päivitetty 1.1.2020

VALMENNUSEHDOT

1. Valmentajan (personal trainerin) vastuut ja velvollisuudet

 

1.1 Personal trainer rakentaa asiakkaalle hänen omia tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman perustana on asiakkaan täyttämä kyselylomake, jolla kartoitetaan hänen aikaisemmat elämäntapansa, liikunta- ja ruokailutottumuksensa sekä terveyshistoria.

 

1.2 Kokonaispaketti pitää sisällään kaikki ”Valmennusehdotelma” -asiakirjassa luetellut asiat.

 

1.3 Kaikki Personal training-suhteeseen liittyvät asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia.

 

1.4 Valmentaja ei voi purkaa sopimusta ilman pätevää tai painavaa syytä. Mikäli näin tapahtuu, on hänen esiteltävä valmennuksen purkuun johtavat syyt, ja keskusteltava valmennettavan kanssa tilanteen oikeudellisuudesta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä koskien muun muassa valmennuksen maksatusta. Valmentaja ei ole vastuussa, mikäli valmennettava ei ole halukas neuvottelemaan sopimuksen purkuun johtaneista syistä. Valmentajalla on lisäksi aina oikeus pidättää korvaus tehdystä työstä.

1.5 Valmentajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Valmennuksen irtisanominen on aina tapahduttava kirjallisesti.

 

 

2. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

 

2.1 Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Tästä johtuen asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan personal trainerin ennalta laatimia harjoitusohjelmia.

 

2.2 Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli asiakas peruu yhteisen tapaamisen alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa, katsotaan kyseinen tapaamisaika käytetyksi.

 

2.3 Sopimuksessa määritetyt tapaamiskerrat tulee käyttää sopimuskauden aikana.

 

2.4 Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut omaan harjoitteluun liittyvät kulut, kuten esim. kuntosalimaksut (myös personal trainerin, mikäli treenataan muualla kuin sopimussaleilla) ja kenttävuokrat.

 

2.5 Huolimatta siitä, että harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkasti asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla yrityksen sekä valmentajan vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. Kaikki terveydenhuolto tai -hoitokulut ovat asiakkaan itsensä vastuulla.

 

2.6 Valmentaja ei ole velvollinen korvaamaan saliharjoittelussa ja/tai valmennuksen aikana tapahtuneita lihasrepeämiä, rasitusvammoja tai muita laite -, materia -tai henkilövahinkoja. Asiakas treenaa ja harjoittelee täysin omalla vastuulla, jolloin asiakkaalla itsellään tulee olla vapaa-ajan vakuutus haittojen tai muiden vahinkojen varalta.

 

2.7 Valmennuksen purkaminen valmennettavan toimesta voi tapahtua missä vaiheessa sopimuskautta hänen näin halutessaan. Valmennettavan purkaessa sopimuksen ennen neljännen valmennuskuukauden alkua, on hän kuitenkin velvollinen maksamaan maksut ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta. Mikäli valmennuksen purku tapahtuu kolmen kuukauden jälkeen valmennuksen aloittamisesta, laskutus tapahtuu kuukausikohtaisesti. Jo alkaneesta kuukaudesta peritään aina kuukausikohtainen maksu kokonaisuudessaan. Mikäli valmennus on jo maksettu kokonaisuudessaan, ja valmennettava purkaa sopimuksen, ei hänellä ole oikeutta maksun palautukseen. Valmennuksen irtisanominen on aina tapahduttava kirjallisesti.

2.8 Laskuttaja (tässä tapauksessa Lempeä Training) on aina oikeutettu korvaukseen jo tehdystä työstä, mikäli yhteistyöstä on suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Tämä pätee myös silloin, kun asiakas irtisanoo sopimuksen ennen sopimuskauden alkua.

 

2.9 Asiakas sitoutuu kertomaan personal trainerille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.

 

2.10 Kaikki valmennuksen aikana käytetyt lomakkeet, asiakirjat ja sen aikana jaetut materiaalit ovat henkilökohtaisia, ja niiden jakaminen kolmansille osapuolille on ehdottomasti kielletty.  Sama pätee myös valmennuksen päätyttyä, jolloin valmentaja voi tarvittaessa vaatia asiakirjojen tuhoamista tai palauttamista, mikäli väärinkäyttöä havaitaan.

3. Hintapyyntö ja maksuehdot

 

3.1 Lempeä Training 6kk -valmennusten hinnoittelu

 

Laskutus kuukausittain seuraavasti (Lempeä Training):

Uusille asiakkaille 1. kuukausi hintaan 250e ja sen jälkeen 200,00e/kk

 • yht. 1250 e/6kk

 • Laskutus lähtee käyntiin valmennuksen alkamisajankohdasta 

 • Laskun eräpäiväksi voit valita: kuukauden 1. päivä tai kuukauden 15. päivä (ensimmäinen lasku poikkeus, sillä se on sidottu valmennuksen alkamisajankohtaan)

 • Valmennuksen voi maksaa myös suuremmissa erissä tai kertamaksulla sovitusti

 • Maksu erääntyy 7vrk:ssa laskun vastaanottamisesta. Mikäli laskun maksaminen viivästyy 14vrk:tta, laskun vastaanottaja saa asiasta kirjallisen maksumuistutuksen. Mikäli tästä huolimatta maksua ei suoriteta, asia siirtyy perintään.

 • Jatkokausi valmennuksille (vanhat asiakkaat) hintaan 200,00e/kk (säästät aloitusmaksun -25%)

 

 

3.2 Irtisanomisajat asiakkaalle

 • 3kk tai alle: Asiakas velvollinen maksamaan maksut ensimmäisen kolmen kk:n ajalta

  • yht. 650,00e

 • 3kk:n jälkeen kuukausikohtaisesti:

  • 4kk: +200,00e

  • 5kk: +200,00e x2

  • 6kk: +200,00e x 3       

Mikäli asiakas päättää valmennuksen ennen kuudennen (6) kuukauden alkua, katsotaan kuukausikohtaisesti käytetyt tapaamiset ja mikäli ne ylittyvät (2 per kuukausi), laskutetaan erotus asiakkaalta valmennusasiakkaalle kuuluvan hinnaston mukaisesti.

4 Asiakkaalle räätälöidysti suunnitellut valmennuskokonaisuudet

4.1 Valmennus alkaa ensimmäisesti tapaamisesta, josta myös maksatus käynnistyy. Mikäli asiakas on saanut valmentajalta valmennukseen liittyen materiaaleja ennen ensimmäistä tapaamisajankohtaa, myös laskutus voidaan aloittaa siitä päivästä, jolloin asiakas on vastaanottanut kyseiset dokumentit.

4.2 Laskuttaja (tässä tapauksessa Lempeä Training) on aina oikeutettu korvaukseen jo tehdystä työstä, mikäli yhteistyöstä on suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Tämä pätee myös silloin, kun asiakas irtisanoo sopimuksen ennen ensimmäistä yhteistä tapaamista.

4.3 Asiakkaalla on oikeus perua valmennus ennen sopimuskauden alkua, kuitenkin huomioiden kohdassa 4.2 esitetyt asiat.

4.4 Sopimuskauden tulee olla asiakkaan tiedossa ja siitä on sovittava asiakkaan kanssa kirjallisesti. 

4.5 Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli asiakas peruu yhteisen tapaamisen alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa, katsotaan kyseinen tapaamisaika käytetyksi.

4.6 Sopimuksessa määritetyt tapaamiskerrat tulee käyttää sopimuskauden aikana.

4.7 Valmennettava voi irtisanoa valmennuksen kesken sopimuskauden. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki maksut valmennuskuukausilta siihen saakka, kunnes valmennus päättyy. Valmennuksen irtisanomisen on aina tapahduttava kirjallisesti.

4.8 Maksu erääntyy 7vrk:ssa laskun vastaanottamisesta. Mikäli laskun maksaminen viivästyy 14vrk:tta, laskun vastaanottaja saa asiasta kirjallisen maksumuistutuksen. Mikäli tästä huolimatta maksua ei suoriteta, asia siirtyy perintätoimistolle.

Sopimusehdot päivitetty 2.6.2019

 • Facebook - White Circle
 • Snapchat - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

©2021  LEMPEÄ TRAINING.

Y-TUNNUS 2844605-5

Maariankatu 2, 20100 Turku

Kipinä Yritystalo (Puutori)